نئولیبرالیسم، نهادهای جهانی، سرمایه­داری، سوسیالیسم، جهان سوم | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • معرفی کتب اقتصادی
    ۱۳۹۲/۰۸/۹ ۱۷:۴۹

    تاریخ مختصر نئولیبرالیسم

    دیوید هاروی در این کتاب به شکل مناسبی توانسته است تاریخ مختصری از نضج یافتن نئولیبرالیسم به مثابه آخرین مرحله از بسط سرمایه­داری ارائه دهد.