مقالات | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
 • لاوسن از ویژگی‌های مکاتب هترودوکس می گوید
  ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ ۱۷:۱۱

  کنکاشی در اشتراکات و افتراقات مکاتب انتقادی اقتصاد

  اشاره: آنچه پیش رو دارید بخش نخست مقاله ای دو بخشی از تونی لاوسن که به ماهیت مکاتب هترودوکس در اقتصاد اشاره دارد.پروفسور تونی لاوسن[1] عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبریج است. لاوسن به سبب مطالعات و آثار عمیقش در زمینه فلسفه اقتصاد به شهرت و اعتبار فراوانی دست یافت. از وی ده‌ها مقاله […]

 • دکتر حمید ناظمان و گذری بر تاریخ عقاید اقتصادی
  ۱۳۹۳/۰۹/۲ ۲۲:۲۶

  علم اقتصاد چگونه علم شد!

  اكنون بيش از دو دهه كه اقتصاد جهاني وضعيتي غير عادي دارد، و تورم همراه با ركود، اغلب كشورهاي صنعتي را رنج مي‌دهد. تقريباً همزمان با اين پديده رنج‌آور، علم اقتصاد نيز با نوعي بحران جدي مواجه شده است.

 • بازبینی اندیشه‌ی اقتصادی کتاب دگرگونی بزرگ
  ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ ۲۱:۰۰

  نقد پولانی بر لیبرالیسم بازار و اقتصاد کلاسیک

  «اعتدال بزرگ» تنها در اقتصادهای غربی کاربرد داشت، چنان‌که کشورهای درحال ‌صنعتی‌شدن به سبب “نوسان رو به گسترش جریان‌های سرمایه‌ی خصوصی” به سبب آزادسازی مالی در هر دو کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته “نوسان در نرخ ارز، بورس اوراق بهادار و نرخ بهره” را تجربه کردند.

 • تقریری بر درس روش شناسی دکتر درخشان در دوره فلسفه اقتصاد موسسه امام خمینی(ره)
  ۱۳۹۳/۰۸/۵ ۱۸:۳۵

  مطالعۀ روش در اقتصاد

  امروزه هر علمی را با تعدادی از ایده‌های بنیادین که وجه مشخصه همان علم است آغاز می‌کنند. این‌که بهینۀ این ایده‌ها چه تعداد است محل مناقشه و بحث نیست. در مرحلۀ بعد بیان می‌شود که با کاربرد صحیح این ایده‌های بنیادین می‌توان تمامی موضوعات مورد توجه در آن شاخۀ دانش را توضیح داد.

 • سید سعید موسوی ثمرین بررسی می کند
  ۱۳۹۳/۰۸/۴ ۱۷:۰۳

  چند نکته در باب توسعه و برنامه‌ریزی توسعه در ایران معاصر

  اشاره: در بادی امر بحث از توسعه و برنامه‌ریزی توسعه در ایران معاصر بسیار صعب و دشوار می‌نماید. بن‌بست‌های نظری و عملی بسیاری در بازخوانی تجربه‌ی برنامه‌ریزی توسعه در کشورمان رخ برمی‌نماید. این بن‌بست‌های نظری و عملی، صعوبت‌ها و دشواری‌ها وجوه مختلفی دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره‌شده است: توسعه و انقلاب هر […]

 • گری بکر و نگاه اقتصادی به زندگی
  ۱۳۹۳/۰۸/۳ ۲۳:۳۱

  تبدیل روابط اجتماعی به روابط بازاری/فعالیت مردم صرفا برای افزایش مطلوبیت/وجود بازاری برای ازدواج و طلاق

  فعالیت مردم در هر زمینه برای افزایش رفاه شان است این فرض که بی امان و بی تزلزل به کار می رود شالوده رویکرد اقتصادی است به رفتار انسان.رویکرد اقتصادی در همه جا قطع نظر از این که کالا چیست صادق است.

 • پرویز صداقت و اندیشه های فریدا آفاری
  ۱۳۹۳/۰۴/۷ ۱۵:۲۴

  سرمایه‌داری و ناسرمایه‌داری

  موضوع محوری مقاله‌ی حاضر شناخت ذات سرمایه‌داری به‌مثابه یک سیستم اقتصادی و ترسیم مرزهای سرمایه‌داری از ناسرمایه‌داری، و براین‌اساس، تعریف پروژه‌ی رهایی و «بدیل» است.

 • کدام سیستم بانکداری مورد نیاز اقتصاد مقاومتی؟
  ۱۳۹۳/۰۴/۱ ۲۲:۱۴

  موقعيت بانكداري و خدمات مالي اسلامي در كشور مالزي

  آنچه بانکداری را در کشور مالزی جالب توجه مي کند، دوگانگی در سیستم بانکی این کشور است که فرصتی را برای مشتریان بانکی فراهم مي سازد تا با مقایسه خدمات بانکی در هر دو سیستم، آنچه را متناسب تر م يدانند، انتخاب کنند.

 • دکتر درخشان پاسخ می دهد:چرا ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ؟
  ۱۳۹۳/۰۳/۱۶ ۲۳:۳۶

  وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ: روﯾﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدي – ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ در اﯾﺮان

  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ در ﯾﮏ دوره 140ﺳﺎﻟﻪ، از روﯾﺘﺮ ( 1251 ) ﺗﺎﮐﻨﻮن، ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ارزي ﺑﻮده اﺳﺖ. درﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ، اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ در ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻧﺒﻮدهاﺳﺖ زﯾﺮا درﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ، ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 • حسین میسمی بررسی می کند:
  ۱۳۹۳/۰۳/۱۴ ۰۰:۵۸

  آموزش و پژوهش اقتصاد و بانکداری اسلامی در ایران

  در واقع مقاله حاظر تلاش کرد تا با مرور ادبیات موجود، برخی از مهمترین چال شهای نظام آموزش و پژوهش اقتصاد و مالی اسلامی در کشور را بررسی کرده و علاوه بر این،راهکارهایی به منظور برو نرفت از این وضع و تقویت فرآیندهای آموزشی و پژوهشی مرتبط ارائه کند.