مکاتب اقتصادی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
 • حسین میر جلیلی
  ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ ۲۰:۱۷

  آشنایی با مکاتب اقتصادی_1/مکتب کلاسیک

  عنوان اقتصاد کلاسیک برخی اوقات برای اشاره به دوره ای در تاریخ اندیشه اقتصادی از سال 1850 تا 1870 به کار رفته است که در آن گروهی از اقتصاددانان بیشتر انگلیسی کتاب ثروت ملل آدم اسمیت را به عنوان سکوی پرش برای تحلیل یک اقتصاد سرمایه داری استفاده کرده اند

 • حسین میر جلیلی

  آشنایی با مکاتب اقتصادی_2/مکتب نئو کلاسیک

  بارز ترین ویژیگی اقتصاد نئوکلاسیک این است که بسیاری از مقولات وسیع پدیده بازار را به ملاحظات انتخاب فردی کاهش می دهد

 • دکتر سید حسین میر جلیلی

  آشنایی با مکاتب اقتصادی_3/مکتب کینزین ها

  تاکید بر تاثیرات درآمد به طور مستقیم ازتحلیل نظریه عمومی پیروی می کند اصل تقاضای موثر که کینز خودش آن را به عنوان ایداع اساسی رهیافت خود به حساب می آورد عاری از سازوکار قیمتی است و منحصرا یک رابطه میان سرمایه گذاری و محصول است

 • دکتر حسین میر جلیلی
  ۱۳۹۲/۰۷/۴ ۱۳:۴۹

  نخستین مکاتب اقتصادی

  رویکرد غالب در متون مربوط به اندیشه اقتصادی بررسی انفرادی اندیشه های اقتصادی استبا این حال اندیشه های اقتصادی را می توان در غالی رویکرد مکتب فکری نیز بررسی کرد