کالبد شکافی نظام آموزش علم اقتصاد در ایران | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
 • سرگذشت یک علم
  ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ ۱۰:۱۰

  گزیده ای از خاطرات اساتید اقتصاد-2/دکتر وحیدی،دکتر صادقی تهرانی،دکتر تقوی

  آنچه مشاهده می کنید گزیده ای است از خاطرات شفاهی اساتید اقتصاد دانشگاه های ایران که به صورت تفصیلی در کتاب سرگذشت یک علم به همت میکائیل عظیمی جمع آوری شده است در این قسمت پیشرو خاطرات سه تن از اساتید اقتصاد را آورده ایم لازم به ذکر است مصاحبه از این عزیزیان در سال 1382 انجام شده است

 • مروری بر کتاب سرگذشت بک علم
  ۱۳۹۲/۱۱/۲ ۱۵:۵۰

  گزیده ای از خاطرات اساتید اقتصاد-1

  آنچه مشاهده می کنید گزیده ای است از خاطرات شفاهی اساتید اقتصاد دانشگاه های ایران که به صورت تفصیلی در کتاب سرگذشت یک علم به همت میکائیل عظیمی جمع آوری شده است در این قسمت پیشرو خاطرات سه تن از اساتید اقتصاد دکتر فرهنگ،دکتر مردوخی،دکتر چینی چیان را آورده ایم لازم به ذکر است مصاحبه از این عزیزیان در سال 1382 انجام شده است

 • مروری بر کتاب سرگذشت یک علم

  گزیده ای از خاطرات اساتید اقتصاد-2

  آنچه مشاهده می کنید گزیده ای است از خاطرات شفاهی اساتید اقتصاد دانشگاه های ایران که به صورت تفصیلی در کتاب سرگذشت یک علم به همت میکائیل عظیمی جمع آوری شده است در این قسمت پیشرو خاطرات سه تن از اساتید اقتصاد دکتر وحیدی،دکتر صادقی تهرانی،دکتر تقوی را آورده ایم لازم به ذکر است مصاحبه از این عزیزیان در سال 1382 انجام شده است

 • مروری بر کتاب سرگذشت یک علم

  گزیده ای از خاطرات اساتید اقتصاد_3

  آنچه مشاهده می کنید گزیده ای است از خاطرات شفاهی اساتید اقتصاد دانشگاه های ایران است این خاظارت از کتاب سرگذشت یک علم گرفته شده است در این قسمت پیشرو خاطرات ذو تن از اساتید اقتصاد دکتر موسی غنی نژاد،دکتر محسن رنانی را آورده ایم لازم به ذکر است مصاحبه از این عزیزیان در سال 1382 انجام شده است

 • برگرفته شده از سرگذشت یک علم
  ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ ۱۱:۳۳

  گزیده خاطرات اساتید اقتصاد_3/دکتر موسی غنی نژاد،دکتر محسن رنانی

  آنچه مشاهده می کنید گزیده ای است از خاطرات شفاهی اساتید اقتصاد دانشگاه های ایران است این خاظارت از کتاب سرگذشت یک علم گرفته شده است در این قسمت پیشرو خاطرات سه تن از اساتید اقتصاد را آورده ایم لازم به ذکر است مصاحبه از این عزیزیان در سال 1382 انجام شده است

 • سرگذشت یک علم
  ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ ۱۵:۱۳

  گزیده ای از خاطرات اساتید اقتصاد-1/دکتر فرهنگ،دکتر مردوخی،دکتر چینی چیان

  آنچه مشاهده می کنید گزیده ای است از خاطرات شفاهی اساتید اقتصاد دانشگاه های ایران که به صورت تفصیلی در کتاب سرگذشت یک علم به همت میکائیل عظیمی جمع آوری شده است در این قسمت پیشرو خاطرات سه تن از اساتید اقتصاد را آورده ایم لازم به ذکر است مصاحبه از این عزیزیان در سال 1382 انجام شده است