عدالت و رشد در نظامهای اقتصادی از دیدگاه تحول مفهوم مالکیت در نظریه پردازی های اقتصادی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
معرفی کوتاهی از تز دکتری آقای نور احمدی

عدالت و رشد در نظامهای اقتصادی از دیدگاه تحول مفهوم مالکیت در نظریه پردازی های اقتصادی

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۲:۵۳ ۱۳۹۳/۰۶/۱۰

نزدیک شدن به مفهومی از مالکیت که بستر ساز رشد اقتصادي عادلانه باشد و نقد ساختار مالکیت موجود در نظام سرمایه داري معاصر بر اساس اندیشه اقتصاد اسلامی از جمله اهداف این رساله می باشد.

 نوع:رساله دکترای

دانشگاه:علامه طباطبایی/ سال 1390 

دانشجو: محمد جواد نوراحمدی

استاد راهنما: مسعود درخشان

استاد مشاور: ناظمان،یدالله دادگر 

این رساله به تبیین پیوند میان تحول ساختار مالکیت و عدالت اقتصادي از یک سو و نیز ارتباط تحول ساختار مالکیت با رشد اقتصادي از سوي دیگر در تحول نظریه ها و نظام هاي اقتصادي می پردازد. توجه به این واقعیت که ساختار مالکیت زیربناي همه نظام هاي اقتصادي را تشکیل می دهد و نیز در نظرگرفتن این حقیقت که تحقق عدالت اقتصادي و تامین رشد اقتصادي هدف اصلی کلیه نظام هاي اقتصادي و متاثر از ساختار مالکیت آن ها می باشد، اهمیت این رساله و ضرورت انجام آن روشن می نماید.

نزدیک شدن به مفهومی از مالکیت که بستر ساز رشد اقتصادي عادلانه باشد و نقد ساختار مالکیت موجود در نظام سرمایه داري معاصر بر اساس اندیشه اقتصاد اسلامی از جمله اهداف این رساله می باشد. براي دستیابی به این اهداف، از روش تحلیلی– توصیفی و نیز رویکرد تاریخی با مراجعه به منابع مرتبط با موضوع رساله در مطالعات فلسفی، حقوقی، سیاسی، تاریخی، دینی و اقتصادي استفاده شده است. در این رساله تحولات تاریخی ساختار مالکیت در ارتباط با عدالت و رشد اقتصادي که متاثر از تحولات نظري و عینی می باشد، بررسی شده است. دستاورد اصلی این رساله علاوه بر تبیین نسبت میان ساختار مالکیت، عدالت و رشد اقتصادي در تحول نظریه ها و نظام هاي اقتصادي، تشریح این حقیقت است که اسلام بر اساس تعریف صحیح و کاملی که از عدالت ارائه می کند، ساختار مالکیتی عرضه می کند که رشد اقتصادي و عدالت اجتماعی را تضمین می نماید.

دانلود بخش کوتاهی از رساله دکتری آقای نور احمدی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب