شناخت جریان هاي فعال اقتصادي در ایران | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
معرفی کتاب

شناخت جریان هاي فعال اقتصادي در ایران

مرکز آموزشی پژوهشی کوثر

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۵:۲۷ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹

کتاب “شناخت جریان هاي فعال اقتصادي در ایران ” تلاشی با هدف شناخت کلیاتی از جریان هاي اقتصادي وروابط جاري اقتصادي در ایران است.

شناخت جریان هاي فعال اقتصادي در ایران / مؤلفین علی اصغر قائمی نیا، سعید موسوي ثمرین، با همکاري مرکز آموزشی پژوهشی کوثر/ناشر مرکز مطالعات و پژوهش هاي سازمان بسیج دانشجویی؛ آبان 1390/ 89 صفحه 

شناخت علم اقتصاد و عوامل موثر د ر روابط اقت صادي به جهت نقش تعیین کننده اقتصاد در دنیاي امروز ضروري است .اقتصاد به عنوان ی کی از اصلی ترین حوزه هاي تأمین کننده منابع و مصالح کشور نیازمند توجهی ویژه و در خور است و میزان اثر گذاري آن بر سایر حوزه هاي کلان کشور این نیاز را دوچندان کرده است
نامگذاري سال 1390 به عنوان “جهاد اقتصادي ” از سوي رهبر حکیم و فرزانه انقلاب و توصیه هاي مکرر ایشان در خصوصلزوم انجام فعالیت جهادگونه در این حوزه با عنایت به وضعیت ویژه نظام نوپاي جمهوري اسلامی و تهدیدات مترتب به آن،لزوم آشنایی دانشجویان بسیجی را با مفاهیم اول یه و نیز شناخت آنها از قواعد جاري بر حوزه را آشکار می سازد . کما اینکهایفاي نقش دانشجویان در حوزه هاي گوناگون فعالیت آنها نیازمند شناختی اصولی و منطقی می باشد.

کتاب “شناخت جریان هاي فعال اقتصادي در ایران ” تلاشی با هدف شناخت کلیاتی از جریان هاي اقتصادي وروابط جاري اقتصادي در ایران است.

این کتاب در 4 سطح به  شناسایی جریان های اقتصادی در ایران می پردازد:1. مقدمه 2. تشریح مدل  3. جریان شناسی جریان هاي فعال اقتصادي در ایران 4. جمع بندي و نتیجه گیری

بخش هایی از مقدمه این کتاب به شرح زیر است:

علوم انسانی و به خصوص علوم اجتماعی ساخته ذهن بشر، همواره منسوب به فرد یا مکتب خاص و محصور در زمان و مکان هستند و ادعاي جامعیت آنها گزاف است . این موضوع ریشه در معرفت شناسی خاص علوم انسانی دارد که در آنها فاعل شناسا، خود مورد شناسایی قرار می گیرد و در نتیجه نظریات فاعل شناسا تحت تأثیر افکار، شرایط زمانی و شرایط مکانی خود است. از این رو نباید این تصور غلط پدید آید که صرف اینکه کتابی مربوط به جامعه شناسی یا اقتصاد است، نسخه ي بدیلی براي آن نمی توان یافت . در بهترین حالت ، هر تولیدي در این علوم می تواند مروج افکار مکتبی خاص و مبین شرایط مکانی و زمانی خود باشد و نه بیشتر؛ هرچند این وضعیت کمتر رخ می دهد و اندیشمندان این حوزه یا ادعاي جهانشمولی دارند و یا معجونی از عقاید پیشینیان خود را ارائه می کنند . ادعاهاي جهانشمول رنه دکارت در مورد عقل گرایی، ادعاي وجود دست نامرئی آدام اسمیت، ادعاي اصالت تجربه ي بی حد و حصر حلقه ي وین و… از یک طرف و تئوري هاي همه جایی مارکس ، نظریات مخلوط (به لحاظ روش شناسی و فلسفی) جان مینارد کینز و… از سوي دیگر به خطا رفته اند.

دانلود فایل کامل کتاب

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب