شبکه مفاهیم اقتصادی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
مروری بر کتابی در حوزه اقتصاد

شبکه مفاهیم اقتصادی

سایت مدرسه اقتصاد

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۰:۰۰ ۱۳۹۲/۱۱/۲۲

شناخت علم اقتصاد و عوامل موثر در روابط اقتصادي به جهت نقش تعیین کننده اقتصاد در دنیاي امروز ضروري است. اقتصاد به عنوان ی کی از اصلی ترین حوزه هاي تأمین کننده منابع و مصالح کشور نیازمند توجهی ویژه و در خور است

شبکه مفاهیم اقتصادي / مؤلفین علی شکري، علی اصغر قائمی نیا؛مجري مرکز مطالعاتی کوثر/انتشارات بسیج دانشگاه تهران/1390

شناخت علم اقتصاد و عوامل موثر در روابط اقتصادي به جهت نقش تعیین کننده اقتصاد در دنیاي امروز ضروري است. اقتصاد به عنوان ی کی از اصلی ترین حوزه هاي تأمین کننده منابع و مصالح کشور نیازمند توجهی ویژه و در خور است و میزان اثرگذاري آن بر سایر حوزه هاي کلان کشور این نیاز را دوچندان کرده است.

علوم اجتماعی بر مبناي نیازهاي اجتماعی انسان شکل گرفته است و از این منظر فراگیري آن متعلق به قشر خاصی از جامعه نیست و عمومیت دارد. به ویژه قشر نخبه ي هر جامعه که تصمیمگیران و سیاست گزاران آن در مقاطع و گلوگاه هاي حساس تار یخی هستند، بدون کسب معرفت کافی در مورد
علوم اجتماعی ممکن است منجر به انحراف مسیر حرکت جامعه شوند و هزینه ها ي سنگین اجتماعی به بار آورند . یکی از مهم ترین این علوم ، علم اقتصاد است که در یک دید کلی به بررسی تعاملات اقتصادي انسانها می پردازد.
تعاریف متعدد و متنوعی در مورد این علم ارائه شدهاست که فصل مشترك تمامی این تعاریف، تعریف زیر است:
علم اقتصاد مطالعه چگونگی استفاده از منابع کم یاب جامعه به منظور تولید کالاها ي با ارزش و توزیع آنها بین افراد مختلف است.

کتاب “شبکه مفاهیم اقتصادي” تلاشی است با هدف شناخت کلیاتی از علم اقتصاد و روابط جاري اقتصادي دنیا.

هدف این نوشتار، رفع دو نیاز عمده دانشجویان بهویژه دانشجویان علوم اجتماعی است:
اولین هدف آشنا یی صحیح دانشجو یان رشته هاي علوم اجتماعی و علوم انسانی با دانش اقتصاد و گستره مفاهیم آن است ، از ا ین حیث ممکن است برخی مطالب و یا مفاهیم به صورت ابتدا یی و اولیه عنوان شوند؛ ز یرا فرض بر این است که دانشجویان غیراقتصادي علوم اجتماع ی اطلاعی در مورد آن مفهوم مورد نظر ندارند.

هدف دوم که بیشتر معطوف به دانشجویان رشته ي اقتصاد است و شامل دانشجویان رشته هاي دیگر که مطالعات اولیه در زمینه ي اقتصاد داشته اند نیز میشود، ارائه ي رویکرد متفاوت به مفاهیم اقتصادي است .بنابراین در برخی موارد زوایاي پنهان یک مفهوم خاص واکاوي میشود تا براي دانشجویان مفید واقع شود.

با این مقدمه قصد داریم در این مطلب،برخی از کلمان رایج در اقتصاد را تعریف کاملی نماییم تا از اشتباهات رایج در فهم مفاهیم اقتصاد جلوگیری شود.

1) انسان اقتصادي Homo Oeconomicus
انسان در جهان بینی لیبرالیستی داراي ویژگی هاي فردگرایانه است. در این جهان بینی انسان موجود واحدي است که مالک علی الاطلاق وجود و اموال خویش است، امیالش ، اهداف و ارزش هاي او را برمی گزیند، عقلش، راه دست یابی به آن اهداف را به خوبی نشان می دهد. موجودي که در شناخت حقیقت تنها به تجربه ي خود تکیه می کند، به پذیرش فرمان هاي اخلاقی دین، جامعه یا دولت ملزم نیست و تنها از امیال خویش فرمان می پذیرد. در این دیدگاه فرد بدین سبب که هدف هاي خود را به حکم عقل برگزیند، عاقل نیست؛ بلکه شهوات و تمنیات و بیزاري ها انگیزه ي لازم براي حرکت در سمت معینی را فراهم می آورند و عقل تنها خدمت گر یا برده شهوات است. عقل نمی تواند به ما بگوید که هدفی از هدف دیگر عقلانی تر است. هر هدف یا شی خواستنی، به این دلیل که خواستنی است خوب است، کار عقل این است که چگونگی ارضاي خواهش ها، سازش دادن آنها با یکدیگر و با خواهش همان چیز را از سوي دیگران معین کند. از طرف دیگر، کلیه ي افراد به اندازه ي کافی از این استعداد برخوردارند و قادرند منافع خود را به گونه اي موثر دنبال کنند.(میرمعزي؛ دفتر اول، 1388  )

2) مطلوبیت(Utility) 

به طور کل ی مطلوبیت عبارت است از نوع ی رضایت ذهنی و روح ی که یک مصرف کننده از مصرف کالاها یا خدماتی به دست می آورد . این مفهوم از آنجا که ذهنی بوده و وابسته به ذهنیات فرد مصرف کننده است غیرقابل انداز ه گیري بوده و تنها همچون ابزاري جهت تشریح رفتار مصرف کننده به عنوان متغیري ترتیبی مورد استفاده قرار میگیرد

دانلود فایل کامل کتاب شبکه مفاهیم اقتصادی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب