ارزش کاربردی پایان نامه های کارشناسی ارشد اقتصاد | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
زهرا کریمی/دومین همایش آموزش و پژوهش اقتصاد در ایران

ارزش کاربردی پایان نامه های کارشناسی ارشد اقتصاد

سایت مدرسه اقتصاد

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۰:۳۷ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

مطالعه فهرست پایان نامه های تدوین شده نشان می دهد پژوهش هایی که در آنها از زبان و تعابیر ریاضی استفاده شده، کم «دردسرترین» موضوعات پژوهشی هستند. در مقابل ورود دانشجویان به عرصه هایی از مسائل اقتصادی، هرچند پراهمیت، که نتوان چنین الگوهایی را به کار برد، بسیار پرهزینه است.

با توجه به دشواری پژوهش های نظری اقتصاد پایان نامه هایدانشجویی،عموماً به کاربرد نظریه های اقتصادی در ایران اختصاص می یابند. دانشجویان برای انتخاب موضوع پایان نامه غالباً به پایان نامه های قدیمی رجوع می کنند تا احتمال گرفتار شدن در موضوعات «غیر متعارف» و روش های «نامقبول» را کاهش دهند.

مطالعه فهرست پایان نامه های تدوین شده نشان می دهد پژوهش هایی که در آنها از زبان و تعابیر ریاضی استفاده شده، کم «دردسرترین» موضوعات پژوهشی هستند. در مقابل ورود دانشجویان به عرصه هایی از مسائل اقتصادی، هرچند پراهمیت، که نتوان چنین الگوهایی را به کار برد، بسیار پرهزینه است.

برخی از اساتید روش هایی چون مطالعات میدانی، مقایسه عملکرد نهادها، تحلیل روند تاریخی متغیرها و طراحی گزینه های مختلف را، برای پژوهش در مسائل اقتصادی تأیید نمی کنند. در نتیجه دانشجویان از انجام پزوهشی هایی که به کارگیری زبان ریاضی در نها ممکن نیست، اجتناب می کنند. بدین ترتیب، بخش مهمی از مسائل اصلی اقتصاد ایران در پایان نامه ها مطرح نمی شوند و در عین حال قسمت قابل توجهی از نتایج حاصل از برآورد الگوهای ریاضی و اقتصادسنجی با واقعیات اقتصاد ایران سنخیتی پیدا نمی کنند.

برای ترغیب دانشجویان به کار پژوهشی در عرصه های متنوع مسائل اقتصاد ایران، تحول در قوانین و مقررات مربوط به فرایند تصویب و دفاع پایان نامه و همچنین، توافق میان اعضای هیئت علمی درباره پذیرش موضوعات و شیوه های مختلف پژوهش ضروری است.

* این مقاله توسط دکتر زهرا کریمی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانگشاه مازندران تالیف شده است و در دومین همایش آموزش و پژوهش اقتصاد در ایران ارائه شده است

دانلود متن مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب