تاریخ مختصر نئولیبرالیسم | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
معرفی کتب اقتصادی

تاریخ مختصر نئولیبرالیسم

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۷:۴۹ ۱۳۹۲/۰۸/۹

دیوید هاروی در این کتاب به شکل مناسبی توانسته است تاریخ مختصری از نضج یافتن نئولیبرالیسم به مثابه آخرین مرحله از بسط سرمایه­داری ارائه دهد.

دیوید هاروی در این کتاب به شکل مناسبی توانسته است تاریخ مختصری از نضج یافتن نئولیبرالیسم به مثابه آخرین مرحله از بسط سرمایه­داری ارائه دهد.نئولیبرالیسم از آن جهت که مهم­ترین پروژه کشورهای پیشرفته و بالتبع نهادهای جهانی برای گسترش نئولیبرالیسم بوده است حائز اهمیت است. در واقع کشورهای جهان سوم از این منظر ارتباط خود را با سرمایه­داری رسمیت­یافته تلقی نمودند. بنابراین نظر به اهمیت این حوزه و هم­چنین با درک این مسأله که متأسفانه در ادبیات فارسی با توجه به کمبود منبع در این زمینه خواندن این کتاب توصیه می­شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب