نقش برنامه درسی اقتصاد در سیستم تعلیم و تربیت | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
ارائه یک برنامه ی عمل برای یک درس مغفول

نقش برنامه درسی اقتصاد در سیستم تعلیم و تربیت

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۲:۲۴ ۱۳۹۲/۰۷/۲۷

تعلیم و تربیت اقتصادی از دیر باز مورد توجه بشر بوده است فرهنگ ها ایدئولوژی ها و تمامی تمدن و ادیان بشری و الهی مختلف تلوحیا در قالب آموزه های اخلاقی فلسفی و… تعالیم اقتصادی خود را به پیروان خود آموزش داده اند

در این نوشته دکتر پیغامی به همراه دکتر تورانی در  پی آن هستند تا با نگاهی به ماهیت برنامه درسی اقتصاد و ضرورت وجود آن در مجموعه آموزش های رسمی و عمومی به ارائه تصویری از وضع موجود آن در دنیا بپردازیم و سیر تکاملی ادبیات فربهی را که در خصوص تحقق اهداف شناختی گرایشی و رفتاری در عرصه اقتصاد طی شده است و از آن به عنوان تعلیم و تربیت اقتصادی نام برده می شود نشان دهیم

متن مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب