فرضیه های اقتصادی نئولیبرالی در بوته نقد | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
علی دینی ترکمانی

فرضیه های اقتصادی نئولیبرالی در بوته نقد

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۲:۴۸ ۱۳۹۲/۰۷/۵

ساده سازی واقعیت اجتماعی و توجه به ویژگی های اساسی و مهم پدیده ها شرط لازم برای خلق نظریه هایی است که غایت و هدف شان تبین روابط میان پدیده هاست

علی دینی در این مطلب سعی کرده است خطا های موجود در برداشت اقتصاددانان بازار گرای موسوم به نئو لیبرال به اختصار به بحث گذاشته بگذارد تردیدی نیست که هر کدام از موارد بحث شده خود موضوع مقاله تفصیلی مجزایی است

متن مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب