دکتر محمود متوسلی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

دکتر محمود متوسلی

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۶:۰۳ ۱۳۹۲/۰۵/۱۴

دکتر محمود متوسلی متولد 1332 کارشناسی سال 1354 شهید بهشتی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران  کتب منتشرشده  ن‍گ‍رش‍ی ب‍ر دی‍دگ‍اه‍ه‍ا، ت‍ئ‍وری‍ه‍ا و س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای ت‍وس‍ع‍ه اق‍ت‍ص‍ادی خ‍ص‍وص‍ی س‍ازی ، ی‍ا، ت‍رک‍ی‍ب م‍طل‍وب دول‍ت و ب‍ازار در ت‍وس‍ع‍ه اق‍ت‍ص‍ادی اق‍ت‍ص‍اد آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌، م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌، ن‍ه‍ادگ‍رای‍ی‌ […]

دکتر محمود متوسلی

متولد 1332

کارشناسی سال 1354 شهید بهشتی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران 

کتب منتشرشده 

 1. ن‍گ‍رش‍ی ب‍ر دی‍دگ‍اه‍ه‍ا، ت‍ئ‍وری‍ه‍ا و س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای ت‍وس‍ع‍ه اق‍ت‍ص‍ادی
 2. خ‍ص‍وص‍ی س‍ازی ، ی‍ا، ت‍رک‍ی‍ب م‍طل‍وب دول‍ت و ب‍ازار در ت‍وس‍ع‍ه اق‍ت‍ص‍ادی
 3. اق‍ت‍ص‍اد آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
 4. ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌، م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌، ن‍ه‍ادگ‍رای‍ی‌ و روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 5. ک‍ن‍ک‍اش‍ی‌ در روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍اد
 6. اق‍ت‍ص‍اد آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌

مقاله علمی –پژوهشی 

 1.  آسيب‌ شناسي نظام بانكي ايران از منظر نهادگرايي/آقابابايي رضا , متوسلي محمود/مجله تحقيقات اقتصادي فروردین و اردیبهشت 1385
 2.  اثر توسعه بر دموکراسي: نقدي بر نظريه‌ هاي اخير/عبادي جعفر , متوسلي محمود , نيکونسبتي علي/مجله سياست هاي اقتصادي (نامه مفيد) زمستان 1390; 7 (17)(2 (87)):87-110.
 3.  ارزيابي شاخص هاي حمايت شغلي در ايران/متوسلي محمود , قاسمي محمد/مجله تحقيقات اقتصادي زمستان 1384 ; -(71):67-102.
 4. اقتصاد ارتدكس مطالعه اي در معنا، مفهوم و ويژگي هاي آن/متوسلي محمود , عبادي جعفر , مشهدي احمد محمود/مجله تحقيقات اقتصادي زمستان 1390
 5.  الگوسازي تفاوت‌هاي منطقه‌اي از ديدگاه توسعه منطقه‌اي روش‌شناسي و كاربردها/متوسلي محمود , وهابي بهرام/مجله علوم انساني الزهرا زمستان 1381- بهار 1382
 6.  بررسي آثار افزايش قيمت جهاني نفت بر توليد ناخالص داخلي و اشتغال در ايران با استفاده از يك مدل تعادل عمومي محاسبه اي/متوسلي محمود , فولادي معصومه/مجله تحقيقات اقتصادي آذر و دي 1385
 7. بررسي مقايسه اي توان شبكه هاي عصبي با ورودي شاخص هاي تحليل تكنيكي براي پيش بيني قيمت سهام/متوسلي محمود , طالب كاشفي بيژن/مجله نامه مفيد تير 1385
 8. بررسي ويژگي هاي الگوهاي موفق ماليه خرد در جهت تعيين عوامل کليدي موفقيت آن/متوسلي محمود , آقابابايي رضا/مجله تحقيقات اقتصادي تابستان 1387; 43(83):225-267.
 9.  تاملاتي نقادانه در ژرفاي کاستيهاي اقتصاد متعارف/متوسلي محمود , طيب نيا علي , مشهدي احمد محمود/مجله پژوهشنامه اقتصادي زمستان 1389; 10(4 (پياپي 39)):175-206.
 10. تحليل تسري نوسانات قيمت مسکن بين مناطق مختلف شهر تهران با استفاده از الگوي خود رگرسيون فضايي تلفيقي (SAR Panel) و الگوي تصحيح خطاي برداري(VECM)/متوسلي محمود , محمدي شاپور , دروديان حسين/مجله پژوهشهاي اقتصادي بهار 1389
 11. تحليل نهادي بازار بيمه زندگي کشور ايران: با استفاده از مدل چهار سطح نهادي ويليامسون/متوسلي محمود , جلالي ناييني سيدغلامرضا , نورعلي زاده حميدرضا , ميرزايي پري يحيي/مجله پژوهشنامه بيمه (صنعت بيمه) پاييز 1390
 12.  ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامي/رضايي دواني مجيد , متوسلي محمود/مجله اقتصاد اسلامي پاييز 1387
 13.  جايگاه نظريه فرا- اقتصاد در تحليل هاي اقتصادي/متوسلي محمود , پاداش حميد/مجله پژوهشهاي اقتصادي بهار 1385
 14. خاستگاه، نقش و پيامدهاي کاربرد رياضيات در علم اقتصاد/متوسلي محمود , مشهدي احمد محمود/مجله سياست هاي اقتصادي (نامه مفيد) تابستان 1389
 15. درک رفتار اقتصادي بر اساس کارکرد اعصاب و علوم شناختي/متوسلي محمود , رضايي محمدجواد , موحدي بكنظر مهدي/مجله تحقيقات اقتصادي تابستان 1391
 16.  ريطوريقاي علم اقتصاد در نگاه مك لاسكي: آنارشيسم روش شناختي يا پلوراليسم روش شناختي/متوسلي محمود , رستميان علي/مجله تحقيقات اقتصادي پاييز 1388
 17. طراحي يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي نيوکينزي براي اقتصاد ايران به عنوان يک کشور صادر کننده نفت/متوسلي محمود , ابراهيمي ايلناز , شاه مرادي اصغر , كميجاني اكبر/مجله پژوهشهاي اقتصادي زمستان 1389
 18. علم اقتصاد مبتني بر ارگان عصبي/هادوي نيا علي اصغر , متوسلي محمود/مجله جستارهاي اقتصادي پاييز و زمستان 1388
 19. علوم شناختي و عملكرد اقتصادي/متوسلي محمود , نيکونسبتي علي/مجله تحقيقات اقتصادي تابستان 1389
 20. عنوان فارسي: تبييني از پيوند ساختار قدرت و تحولات انديشه اقتصادي در قرن هاي 17 تا 19 ميلادي (عنوان عربي: تقديم تفسير لإتصال ترکيب القدرة بتطورات النظرية الإقتصادية في أثناء القرن 17 إلي القرن 19 الميلادي)/متوسلي محمود , پاداش حميد , نيکونسبتي علي , رستميان علي/مجله روش شناسي علوم انساني (حوزه و دانشگاه) تابستان 1389
 21.  عنوان فارسي: تحليل فلسفي روش شناسي جان رالز در استخراج معيار عدالت اقتصادي (عنوان عربي: تحليل فلسفي لمنهجية جان رالز لتشخيص معيار العدالة الاقتصادية)/آرمان مهر محمدرضا , متوسلي محمود/مجله روش شناسي علوم انساني (حوزه و دانشگاه) بهار 1389
 22.  عوامل موثر بر حضور بانک هاي خارجي در يک کشور/آقابابايي رضا , متوسلي محمود , حسيني نژاد سيدمرتضي/مجله پژوهشهاي اقتصادي ايران پاييز 1389
 23.  غفلت از نهادها؛ دلايل و اثرات آن بر مطالعات بين رشته اي در اقتصاد/متوسلي محمود , مشهدي احمد محمود , نيکونسبتي علي/مجله مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني تابستان 1389; 2(3 (پياپي 7)):141-159.
 24. كاركرد اقتصاد بازار در حل بيكاري ايران/متوسلي محمود , دهمرده نظر/مجله تحقيقات اقتصادي خرداد و تیر 1385
 25.  كنكاشي در باب اهميت رويكردهاي بديل اقتصادي: تاملي در ضرورت‌ هاي فلسفي و كاربردي/متوسلي محمود , مشهدي احمد محمود/مجله تحقيقات اقتصادي تابستان 1390
 26.  گامي به سوي بازسنجي هرمنوتيكي نظريه انتخاب عقلايي/رستميان علي , متوسلي محمود/مجله تحقيقات اقتصادي تابستان 1386
 27.  مقدمه اي بر نظريات ويليامسون و کاربرد آن در تحليل مسايل توسعه ايران/متوسلي محمود , فتح الهي جمال/مجله پژوهشهاي اقتصادي پاييز 1389
 28.  ناپيوستگي ‌ها و غيرخطي بودن رشد اقتصادي (خاص كشورهاي آسياي جنوب شرقي)/متوسلي محمود , عباسي نژاد حسين , محمدي شاپور/مجله تحقيقات اقتصادي پاييز و زمستان 1382; -(63 (ويژه نامه)):79-107.
 29. نقدي دو لايه بر روش شناسي ابزارانگارانه ميلتون فريدمن/متوسلي محمود , رستميان علي/مجله تحقيقات اقتصادي زمستان 1389
 30.  نهادگرايي و تاثير نظريه سرل در مورد نهادها بر آن/متوسلي محمود , حسيني زاده محمدعلي , نيکونسبتي علي/پژوهشهاي اقتصادي زمستان 1388

وبلاگ آثار دکتر محمود متوسلی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب