سيد عباس موسويان | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

سيد عباس موسويان

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۲:۰۶ ۱۳۹۲/۰۵/۱۳

رزومه علمي سيد عباس موسويان 1- اطلاعات شخصي : نام: سيد عباس  نام خانوادگي: موسويان  نام پدر: سيد علي صادره: مراغه مدرك تحصيلي گرايش: اقتصاد نظري محورهاي تخصصي: مرتبه دانشگاهي: دانشيار پايه 12 1. اقتصاد اسلامي 2. فقه اقتصادي 3. بانکداري اسلامي 4. بازارهاي مالي اسلامي 5. تفسير و علوم قرآني آدرس محل كار: قم، […]

رزومه علمي سيد عباس موسويان

1- اطلاعات شخصي :

نام: سيد عباس

 نام خانوادگي: موسويان

 نام پدر: سيد علي

صادره: مراغه

مدرك تحصيلي گرايش: اقتصاد نظري

محورهاي تخصصي: مرتبه دانشگاهي: دانشيار پايه 12

1. اقتصاد اسلامي 2. فقه اقتصادي 3. بانکداري اسلامي 4. بازارهاي مالي اسلامي 5. تفسير و علوم قرآني

آدرس محل كار: قم، بلوار 15 خرداد،‌کوچه شهيد ميثمي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي تلفن: 15-7775113 فاكس: 7780128

فاکس: 7780128-0251

www.mosavian.ir

mail: samosavian@yahoo.com

 

2. تحصيلات

1. کارشناسي اقتصاد نظري / دانشگاه مفيد قم سال 1373؛

2. کارشناسي ارشد علوم اقتصادي / دانشگاه شهيد بهشتي تهران سال 1375؛

3. سطح چهار (دکتري) فقه اقتصادي / مرکز مديريت حوزه علميه قم سال 1384؛

4. سطح چهار (دکتري) تفسير و علوم قرآن / مرکز تخصصي تفسير و علوم قرآني حوزه علميه قم سال 1382؛

5. دوره تخصصي بازار سرمايه اسلامي / سازمان اوراق بهادار مالزي سال 1386.

 

3. فعاليت‌هاي پژوهشي

أ. كتاب‌هاي منتشره

1 پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي تاليف پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1376

2 بانكداري اسلامي تاليف پژوهشکده پولي و بانكي 1378 حائز رتبه در چندين جشنواره

3 بانكداري بدون ربا از نظريه تا عمل تاليف مؤسسه فرهنگ و انديشه معاصر 1379

4 كليات نظام اقتصادي اسلام تاليف انتشارات دارالثقلين 1379 سه نوبت تجديد چاپ

5 ربا و مسائل عصر حاضر (كار گروهي) تاليف بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزه علميه قم 1380 حائز رتبه در چندين جشنواره

6 پول و نظام‌هاي پولي (كار گروهي) تاليف بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزه علميه قم 1375

7 فلسفه اقتصاد اسلامي (كار گروهي) تاليف پژوهشکده پولي و بانكي 1378

8 بهره يا ربا (کار مشترک با دکتر موسي غني‌نژاد) تاليف مؤسسه پژوهشي نگاه معاصر 1384

9 فرهنگ اصطلاحات فقهي و حقوقي معاملات تاليف پژوهشکده پولي و بانكي 1386

10 ابزارهاي مالي اسلامي(صکوک) تاليف پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1386 حائز رتبه در چندين جشنواره

11 احکام فقهي بانکداري بدون ربا تاليف انتشارات وثوق 1386

12 معاملات بانکي از ديدگاه مراجع تقليد تدوين پژوهشکده پولي و بانكي 1387

13 دين و اقتصاد تاليف کانون انديشه جوان 1387

14 بانکداري در آيينه شريعت تاليف انتشارات وثوق 1387

ب. مقالات منتشره (مجلات، همايش‌ها)

رديف نام مقاله نوع ‌تحقيق محل ارائه سال نشر شماره مجله ملاحظات

1 عقود با بازدهي ثابت، مشكل اساسي بانكداري بدون ربا تاليف همايش بانكداري اسلامي 1376 تهران هشتمين همايش

2 سپرده‌هاي انتقال‌پذير در بانكداري بدون ربا تاليف همايش بانكداري اسلامي 1377 تهران نهمين همايش

3 بررسي فقهي ـ اقتصادي ساختار بانکداري بدون ربا تاليف همايش بانكداري اسلامي 1378 تهران دهمين همايش

4 بهره بانك‌هاي دولتي تاليف مجله نامه مفيد شماره 12 مجله علمي پژوهشي

5 بهره بانکي همان رباست تاليف مجله نقد و نظر 1376 شماره13-14

6 نقد نظريه‌هاي بهره تاليف مجله نقد و نظر 1377 شماره 18 ـ 17

7 توجيهات حقوقي و اقتصادي بهره تاليف مجله كتاب نقد 1378 شماره 11

8 بررسي فقهي ـ اقتصادي اوراق مشاركت جايگزين اوراق قرضه تاليف کنفرانس سياست‌هاي پولي و ارزي 1378 تهران نهمين‌کنفرانس

9 ارزيابي سپرده‌هاي بانكي تاليف همايش ‌بانكداري ‌اسلامي 1383 تهران پانزدهمين‌همايش

10 بررسي تطبيقي بانكداري ايران و اردن تاليف مجمع بانكداران اسلامي 1383 تهران همايش بين‌المللي بانکداري اسلامي

11 دفعي يا تدريجي‌بودن تحريم ربا تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1380 شماره 1

12 انفاق قرآني و ابزارهاي مالي مناسب آن تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1380 شماره 2

13 مشارکت مجدد، جايگزين تنزيل مجدد تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1380 شماره 3

14 عدالت؛ محور آموزه‌هاي اقتصادي اسلام تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1380 شماره 4 همايش بين‌المللي اسلام و مسحيت

15 آثار اقتصادي جايگزيني نظام مشارکت به جاي بهره تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1381 شماره 5 رتبه اوّل اولين جشنواره مطبوعات اسلامي

16 مصاديق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکي ايران تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1381 شماره 6

17 طراحي سپرده‌هاي جديد در بانکداري بدون ربا تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1381 شماره 7

18 دين و اقتصاد تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1381 شماره 8

19 اعتبار در حساب جاري در بانکداري بدون ربا تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1382 شماره 9 رتبه اول دومين جشنواره مطبوعات اسلامي

20 جايگاه دولت در اقتصاد از ديدگاه اسلام تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1382 شماره 10

21 انواع بانک‌هاي بدون ربا تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1382 شماره 11

22 حوزه‌هاي فقاهتي و عرصه‌هاي کارشناسي بانکداري اسلامي تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1382 شماره 12 رتبه سوم دومين جشنواره مطبوعات اسلامي و رتبه اوّل سومين جشنواره اقتصاد اسلامي

23 کارت‌هاي اعتباري در بانکداري بدون ربا تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1383 شماره 13

24 کارت‌هاي اعتباري در پرتو فقه و شريعت ترجمه فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1383 شماره 14

25 ارزيابي سپرده‌هاي بانکي و پيشنهاد سپرده‌هاي جديد تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1383 شماره 15

26 طرحي براي ساماندهي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1383 شماره 16

27 راهکار رسيدن به نرخ سود بانکي تعادلي تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1384 شماره 17

28 ربا در قرض‌هاي توليدي و تجاري تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1384 شماره 18

29 ارزيابي قراردادها و شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات بانکي تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1384 شماره 19

30 کارت‌هاي اعتباري در بانکداري بدون ربا تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1384 شماره 20

31 تبيين فقهي بانکداري بدون ربا (مدل ايران و اردن) تأليف فصلنامة تخصصي فقه و حقوق 1383 شماره 2

32 جريمه و خسارت تأخير تأديه در ايران تأليف فصلنامة تخصصي فقه و حقوق 1384 شماره 4

33 اصلاح ساختار مؤسسات و ابزارهاي مالي بازار پول و سرمايه براساس تعاليم اسلام تأليف فصلنامة پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) 1384 شماره 25

34 نقد و بررسي قانون بانکداري بدون ربا تأليف مجله انديشه حوزه 1384 شماره 53

35 راهکارهاي حلّ مشکل تأخير تأديه در بانکداري بدون ربا تأليف فصلنامة تخصصي فقه و حقوق 1385 شماره8

36 بانکداري بدون ربا از نگاه شهيد صدر تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1385 شماره 21 و همايش بين‌المللي شهيد صدر

37 بررسي فقهي و حقوقي معاملات شرکت‌هاي ليزينگ تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1385 شماره 22 مجله علمي پژوهشي

38 الگوي جديد بانکداري بدون ربا تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1385 شماره 23 مجله علمي پژوهشي

39 اعتبار در حساب‌هاي جاري در بانک‌هاي اسلامي تأليف نامه مفيد 1386 ش 60 مجله علمي پژوهشي

40 اوراق بهادار اجاره(صکوک اجاره) تأليف (مشترک) فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1385 شماره 24 مجله علمي پژوهشي

41 قراردادهاي ليزينگ و انطباق آنها با عقود اسلامي تأليف فصلنامة تخصصي فقه و حقوق 1385 شماره 10 دومين‌همايش صنعت ليزينگ ايران

42 اوراق بهادار استصناع مکمل بازار سرمايه تأليف مجله جستارهاي اقتصادي 1386 شماره 8 مجله علمي پژوهشي

43 مبناي فقهي قانون عمليات بانکي تأليف فصلنامة تخصصي فقه و حقوق 1386 شماره14

44 نقد و بررسي قانون عمليات بانکي بدون ربا و پيشنهاد قانون جايگزين تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1386 شماره 25 مجله علمي پژوهشي

45 صکوک مزارعه و مساقات تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1387 شماره 26 مجله علمي پژوهشي

46 نظريه‌هاي ربا و بهره تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1387 شماره 27 مجله علمي پژوهشي

47 فروش استقراضي سهام تأليف (مشترک) فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1387 شماره 27 مجله علمي پژوهشي

48 طراحي ‌کارت‌هاي ‌اعتباري ‌در بانکداري ‌بدون‌ربا تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1387 شماره 28 مجله علمي پژوهشي

49 بررسي فقهي و حقوقي تعيين سود بانکي تأليف فصلنامة تخصصي فقه و حقوق 1387 شماره16

50 اوراق بهادار(صکوک) مرابحه تأليف مجله جستارهاي اقتصادي 1388 شماره 11 مجله علمي پژوهشي

51 اوراق بهادار(صکوک) جعاله تأليف (مشترک) فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1388 شماره 32 مجله علمي پژوهشي

52 بانکداري‌اسلامي ثبات بيشتر و کارايي بالاتر تاليف همايش بانكداري اسلامي 1388 تهران بيستمين همايش

53 مديريت‌ريسک‌اعتباري در بانکداري اسلامي از طريق سوآپ نکول اعتباري تأليف (مشترک) فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1388 شماره 33 مجله علمي پژوهشي

54 تبديل به اوراق بهادار کردن دارايي‌ها در بانکداري بدون ربا تاليف کنفرانس سياست‌هاي پولي و ارزي 1389 تهران بيستمين‌کنفرانس

55 جايگاه فقه درطراحي الگوي توسعه عادلانه تأليف (مشترک) همايش اقتصاد اسلامي و توسعه 1389 مشهد دومين همايش

56 طراحي الگوي بانگداري اسلامي

بر اساس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت تاليف همايش الگوي اسلامي ايراني پيشرفت 1389 تهران

57 نقد بخش پول و بانک برنامه پنجم تاليف همايش نقد برنامه ‌پنجم توسعه 1389 تهران

58 اوراق بهادار(صکوک) مضاربه تأليف (مشترک) مجله جستارهاي اقتصادي 1389 شماره 13 مجله علمي پژوهشي

59 مهندسي مالي عقود در بانکداري اسلامي تاليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1389 شماره 35 مجله علمي پژوهشي

ج. طرح‌هاي در دست پژوهش

رديف عنوان پژوهش تاليف / ترجمه سال شروع سال پايان ملاحظات

1 الگوهاي بانکداري بدون ربا تاليف 1386 1389

2 ابزارهاي مالي اسلامي(مدل هاي عملياتي) تاليف 1386 1389

3 بازنگري قانون عمليات بانکي بدون ربا تاليف 1386 1388 در دست انتشار

4 اصلاح ساختار نظام بانکي تاليف 1388 1389

5 ربا در قرض‌هاي توليدي و تجاري تاليف 1387 1388 در دست انتشار

 

4. فعاليت‌هاي آموزشي

1 شرح لمعه 5 1370-1373 مدرسه امام باقر(ع) شش ترم

2 اصول فقه مظفر 5 1370-1373 مدرسه امام باقر(ع) شش ترم

3 فقه (مكاسب) 5 1381 ـ 1379 جامعه ‌المصطفي العالميه پنج ترم

4 اصول (حلقة ثالث شهيد صدر) 5 1383 ـ 1381 جامعه ‌المصطفي العالميه چهار ترم

5 الگوهاي بانکداري بدون ربا 3 1387_1385 دانشگاه مفيد پنج ترم

6 فقه معاملات جديد 2 1385 ـ 1383 جامعه ‌المصطفي العالميه سه ترم

7 فقه معاملات بانكي 2 1388 ـ 1383 مركز آموزش بانك مركزي هشت ترم

8 ابزارهاي مالي اسلامي 3 1386-1385 دانشگاه شهيد بهشتي دو ترم

9 ابزارهاي مالي اسلامي 3 1388-1386 مركز آموزش بانك مركزي چهار ترم

10 فقه معاملات جديد و بانکي 4 1387 ـ 1384 مركز تخصصي قضا پنج ترم

11 مباني فقهي بانکداري اسلامي 3 1388 موسسه عالي بانکداري يک ترم

12 فقه بازار پول و سرمايه(2) 2 1388 دانشگاه امام صادق (ع) يک ترم

13 فقه بازار پول و سرمايه (3) 3 1389- 1388 دانشگاه امام صادق (ع) دو ترم

14 فقه بازار سرمايه (دکتري) 3 1389- 1388 دانشگاه امام صادق (ع) يک ترم

15 فقه الاقتصاد (دکتري) 3 1389- 1388 دانشگاه امام صادق (ع) يک ترم

 

5. فعاليت‌هاي اجرايي

1 مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1376 1/7/1377

2 رئيس پژوهشكده نظام‌هاي اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1/7/1377 1/12/1383

3 مسؤول دفتر قم پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ابتداي 1379 پايان 1379

4 سردبير فصلنامه اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 29/8/79 پايان 1382

5 مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1/12/1383 31/3/1386

6 مدير گروه فقه اقتصادي جامعه المصطفي العالميه 1383 31/6/1388

7 جانشين مدير مسؤول فصلنامه اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1383 تاکنون

 

6. عضويت در کميته ها و شوراهاي علمي

1 شوراي مشورتي ماليه و بانکداري اسلامي عضو پژوهشکده پولي و بانکي از سال 1382

2 کميته بانکداري اسلامي عضو معاونت‌بانکي‌و بيمه وزارت امور اقتصادي‌ودارائي از سال 1382

3 کميته تخصصي فقهي عضو سازمان بورس و اوراق بهادار از سال 1386

4 شوراي علمي گروه اقتصاد عضو پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي از سال 1377

5 شوراي علمي گروه اقتصاد عضو پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از سال 1385

6 هيات تحريريه عضو مجله علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي از سال 1379

7 هيات تحريريه عضو فصلنامه تخصصي فقه و حقوق از سال 1383

8 هيات تحريريه عضو مجله‌علمي پژوهشي‌جستارهاي اقتصاد از سال 1387

9 شوراي فقهي بانکداري اسلامي عضو بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از سال 1387

 

7. راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه

1 بررسي ميزان انطباق قانون بانکداري با فتاواي امام خميني راهنما علي بيات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني کارشناسي ارشد 1383

2 قرآن و انفاق با تاکيد بر مفهوم و حقيقت انفاق راهنما علي‌رضا مظفري جامعه المصطفي العالميه کارشناسي ارشد 1384

3 بانکداري بدون ربا در اندونزي راهنما شمس‌المعارف جامعه المصطفي العالميه کارشناسي ارشد 1383

4 راهکارهاي خروج از ربا راهنما انصاري جامعه المصطفي العالميه کارشناسي ارشد 1383

5 مکانيزم توزيع ثروت و درآمد از ديدگاه قرآن و سنت راهنما حافظي جامعه المصطفي العالميه کارشناسي ارشد 1385

6 عقود بانکداري بدون ربا مشاور بردباري مؤسسه عالي بانکداري کارشناسي ارشد 1384

7 فروش اسقراضي سهام مشاور سلطاني دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسي ارشد 1385

8 الگوي پيشنهادي براي بانکداري بدون ربا کشور آذربايجان راهنما الدار علي حسين اف جامعه المصطفي العالميه کارشناسي ارشد 1386

9 تبديل به اوراق بهادار کردن داراييهاي بانکي مشاور هاشميان مؤسسه عالي بانکداري کارشناسي ارشد 1388

10 آثار اقتصادي و فرهنگي قرض‌‌‌‌الحسنه راهنما نظري مرکز مديريت حوزه علميه قم کارشناسي ارشد 1388

11 بررسي فقهي و اقتصادي اوراق اجاره راهنما کريمي مؤسسه عالي بانکداري کارشناسي ارشد 1388

12 ابزارهاي سياست پولي در بانکداري اسلامي داور حرّي کرماني دانشگاه علامه طباطبائي دکتري 1387

13 بانکداري بدون ربا در افغانستان داور اسحاق عادلي جامعه المصطفي العالميه کارشناسي ارشد 1387

14 بررسي فقهي و حقوقي اوراق مشارکت مشاور صابري نيا دانشگاه مفيد کارشناسي ارشد 1387

15 بررسي فقهي قراردادهاي آتي مشاور لوسي يامو جامعه المصطفي العالميه کارشناسي ارشد 1388

16 بررسي تطبيقي مشتقات اعتباري با فقه اماميه راهنما سيد محمد مهدي موسوي دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسي ارشد 1388

17 بررسي حقوقي و فقهي قراردادهاي اختيار معامله داور حسين‌زاده دانشگاه تربيت مدرس دکتري 1387

18 کاربرد مرابحه در معاملات بين‌المللي بانکداري بدون ربا راهنما عرب مؤسسه عالي بانکداري کارشناسي ارشد 1388

19 بررسي فقهي سپرده‌هاي بانکي مشاور شعباني مرکز مديريت حوزه علميه قم کارشناسي ارشد 1388

20 بررسي فقهي و حقوقي عقد استصناع راهنما مجتبي فراهاني مؤسسه عالي بانکداري کارشناسي ارشد 1388

21 بررسي فقهي معاملات خريد دين مشاور اسماعيلي جامعه المصطفي العالميه کارشناسي ارشد 1388

22 بررسي فقهي شيوه‌هاي تامين مالي پروژه مشاور مجيد پيره دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسي ارشد 1388

23 بررسي فقهي و حقوقي تنزيل مجدد راهنما عزيز نکو دانشگاه آزاد بناب (دانشکده حقوق) کارشناسي ارشد 1389

24 بررسي حقوقي و اقتصادي اوراق مشارکت راهنما مهدي فراهاني مؤسسه عالي بانکداري کارشناسي ارشد 1389

25 نقد نظريه ربا در قرض‌هاي توليدي مشاور احمدوند دانشگاه امام صادق(ع) دکتري 1389

26 بررسي فقهي و اقتصادي اوراق استصناع راهنما مهدي‌يار لک دانشگاه آزاد تهران (دانشکده مديريت) کارشناسي ارشد 1389

27 بررسي فقهي جبران کاهش ارزش پول داور حسين غفوري دانشگاه امام صادق(ع) دکتري 1389

28 صکوک استصناع(تامين مالي مسكن) راهنما حسيني‌زاده دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسي ارشد 1389

 

8. آثار برگزيده در جشنواره‌ها و همايش‌ها و عناوين اخذ شده

الف. کتاب‌ها:

1. بانکداري اسلامي / تأليف / کتاب برگزيده اقتصادي در دومين همايش آثار برگزيده حوزة علمية قم؛

2. بانکداري اسلامي / تأليف / کتاب برگزيده اولين جشنواره آثار اقتصاد اسلامي/ دانشگاه تربيت مدرس؛

3. بانکداري اسلامي / تأليف / کتاب برگزيده اولين جشنواره علامه طباطبايي / پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي؛

4. ربا / تأليف (کار گروهي) / تاليف/ کتاب برگزيده سومين همايش آثار برگزيده حوزة علمية قم در سال 1382‍ ؛

5. ربا / تأليف (کار گروهي) / تاليف/ کتاب سال جمهوري اسلامي ايران در سال 1382.

6. احکام فقهي اوراق بهادار/ تاليف/ رساله برگزيده سطح چهار فقه و اصول/ حوزة علمية قم در سال 1386؛

7. ‍ پژوهشگر نمونه استان قم در سال 1386؛

8. ابزارهاي مالي اسلامي(صکوک)/ کتاب برگزيده(رتبه دوم) دومين جشنواره بين‌المللي فارابي؛ 1387

9. ابزارهاي مالي اسلامي(صکوک)/ کتاب برگزيده(رتبه دوم) اولين جشنواره بازار سرمايه ايران؛ 1388

10. کرسي نقد نظريه ربا در قرض‌هاي توليدي/ رتبه اول کرسي‌ها/ دومين جشنواره بين‌المللي فارابي؛ 1387

ب. مقالات:

1. آثار اقتصادي جايگزيني نظام مشارکت / رتبه اوّل / اولين جشنواره مطبوعات اسلامي؛

2. اعتبار در حساب‌ جاري مشارکتي در بانکداري اسلامي / رتبه اوّل / دومين جشنواره مطبوعات اسلامي؛

3. حوزه‌هاي فقاهتي و عرصه‌هاي کارشناسي بانکداري اسلامي / رتبه سوم / دومين جشنواره مطبوعات اسلامي؛

4. ارزيابي سپرده‌هاي بانکي و پيشنهاد سپرده‌هاي جديد / رتبه اوّل / دومين جشنواره آثار اقتصادي اسلامي.

5. ربا در قرض‌هاي توليدي و تجاري/ اثر برگزيده کرسي‌هاي نقد و نظريه پردازي/ 1387.

6. نقد قانون عمليات بانکي بدون ربا و پيشنهاد قانون جايگزين/ پنجمين جشنواره علامه طباطبائي 1388.

 

9. مقالات چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي

1. راهکارهاي استفاده از اعتبار در حساب‌هاي جاري در بانک‌هاي اسلامي / مجله نامه مفيد / شماره 60 / سال 1385؛

2. بررسي فقهي و حقوقي معاملات شرکت‌هاي ليزينگ / فصلنامة علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي / شماره 22 / سال 1385؛

3. الگوي جديد بانکداري بدون ربا / فصلنامة علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي / شماره 23 / سال 1385؛

4. اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره) / فصلنامة علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي / شماره 24 / سال 1385؛

5. اوراق استصناع مکمل بازار سرمايه ايران / فصلنامه علمي ـ پژوهشي جستارهاي اقتصادي / شماره 8 / سال 1386؛

6. نقد قانون عمليات بانکي بدون ربا و پيشنهاد قانون جايگزين / فصلنامة علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي / شماره 25 / 1386؛

7. صکوک مزارعه و مساقات/ فصلنامة علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي / شماره 26 / سال 1386؛

8. نظريه‌هاي ربا و بهره/ فصلنامة علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي / شماره 27 / سال 1386؛

9. فروش استقراضي سهام/ فصلنامة علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي / شماره 27 / سال 1386؛

10. طراحي کارت‌هاي اعتباري در بانکداري بدون ربا/ فصلنامة علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي / شماره 28 / سال 1386؛

11. اوراق مرابحه ابزار مالي کوتاه مدت / فصلنامه علمي ـ پژوهشي جستارهاي اقتصادي / شماره 11 / سال 1388؛

12. اوراق جعاله ابزاري براي گسترش صنعت گردشگري/ فصلنامة علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي / شماره 32 / سال 1387؛

13. مديريت ريسک در بانکداري اسلامي از طريق سوآپ/ فصلنامة علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي / شماره 33 / سال 1388؛

14. اوراق مضاربه ابزار مالي براي توسعه بازرگاني/ فصلنامه علمي ـ پژوهشي جستارهاي اقتصادي / شماره 13 / سال 1389؛

15. مهندسي مالي عقود در بانکداري اسلامي / فصلنامة علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي / شماره 35 / سال 1389؛

 

10. طرح‌هاي عملياتي شده

1. همکاري در ارائه راهکارهاي استفاده از اعتبار در حساب‌ جاري در بانکداري بدون ربا که حدود يک سال پيش در شوراي پول و اعتبار تصويب و به‌ صورت رسمي جهت اجرا به بانک‌ها ابلاغ شده است؛

2. همکاري با مجلس در تصويب قانون منطقي کردن سود بانکي؛ در اين زمينه مقاله‌اي براي مرکز پژوهشهاي مجلس ارائه کردم که در تصويب قانون منطقي کردن سود بانکي موثر بود؛

3. همکاري در ارائه راهکارهاي استفاده از کارت‌هاي اعتباري در بانکداري بدون ربا که به تصويب شوراي مشورتي بانکداري اسلامي بانک مرکزي رسيده و اکنون در دستور کار شوراي پول و اعتبار است؛

4. همکاري در ارائه طرح ساماندهي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه که در کميسيون اقتصادي مجلس تصويب شده و در دستور کار مجلس است؛

5. همکاري در ارائه الگوي جديد بانکداري بدون ربا که در کميته بانکداري اسلامي معاونت بانکي وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب رسيد و آن معاونت همايشي را به همان عنوان برگزار کرد.

6. همکاري با سازمان بورس و اوراق بهادار در طراحي ابزارهاي مالي اسلامي که چند نوع از آنها تحت عناوين صکوک اجاره، صکوک استصناع، اوراق مرابحه، اوراق جعاله، اوراق مضاربه و اوراق تسهيلات رهني در کميته فقهي سازمان به تصويب رسيده و مراحل عملياتي آن در حال تدوين است؛

7. همکاري با سازمان اوقاف در طراحي ابزار مالي اسلامي مناسب وقف گروهي براي سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب